Arenberg Stichting

Verslagen van het Wetenschappelijk Comité van de Arenberg Stichting

 

Jaarlijkse vergadering van het wetenschappelijk comité
van de Arenbergstichting
24 mei 2014

 IJzerstraat 6-8
7850 Edingen
zaal Pater Jean-Pierre Tytgat

Aanwezig :              ZDH hertog Leopold van Arenberg, prinses Marie-Gabrielle van Arenberg, minister Mark Eyskens (voorzitter), dr. Bertrand Goujon, prof. dr. Paul Demaret, dr. Marie Cornaz, prof. dr. Vincent Dujardin, dr. Claude de Moreau, prof. dr. Pierre Delsaerdt, prof. dr. Jean-Marie Duvosquel, dr. Peter Neu, prof. dr. Martin Wrede, mevrouw Lieve Bické, meneer Guy Lernout, mevrouw Isabelle Vanden Hove

Verontschuldigd :    graaf Olivier de Luppé, ZKH Dom Duarte Hertog van Bragança, prof. dr. James Collins

 

 • Goedkeuring van het verslag

 

Het verslag van vorige vergadering op datum van 25 mei 2013 wordt goedgekeurd.

 • Nieuwe leden van het comité 

De nieuwe leden worden unaniem aanvaard: prof. dr. Pierre Delsaerdt (Universiteit Antwerpen), dr. Bertrand  Goujon (maître de conférences /Université de Reims),
prof. dr. Martin Wrede (Universités de Freiburg/Grenoble).

 • Verslag van het werkjaar 2013-2014

Algemene werking: 147 consultaties door 47 personen.
Het ontvangen en helpen van de bezoekers gebeurt door de drie medewerkers. Daarnaast heeft elk zijn specifieke focus : mevrouw Bické concentreert zich op het management van het ACA,  mijnheer Lernout werkt verder aan het beter verpakken van de fototheek, mevrouw Vanden Hove inventariseert het nieuw aangekocht archief uit Antwerpen.

Nieuwe zaken : er werd een systeem opgezet om digitale foto’s van onze archiefstukken tegen betaling te bezorgen.

Tentoonstelling : “Mijnbouw en ijzersmelterij door de Arenbergs in de Eifel“ (september-november 2013, Aremberg.

Restauratie : restauratieatelier « De Tiendschuur » restaureert op regelmatige basis een tiental stukken uit onze collectie. Mevrouw Charles werkt verder aan de restauratie van stukken uit het muzikaal fonds. Het Landeshauptarchief uit Koblenz heeft de eerste reeks van gerestaureerde Duitse oorkonden teruggebracht (ook digitaal) en werkt verder aan de tweede en derde reeks.

Suggestie: rekeningen uit de 18de eeuw integraal restaureren

 • Financiële situatie

         Dit werkjaar kende meer uitgaven, te wijten aan :

 • de loonkost van de nieuwe medewerker
 • de publicaties over de geschiedenis van het adellijke huis Arenberg
 • de nieuwe activiteiten/partnerships (Drônes Club/ College of Europe)
 • Website

Dit werkjaar werd de website 12 500 keer geconsulteerd volgens webmaster Sara Roegiers. Dit betreft een lichte achteruitgang ten opzichte van het voorgaande jaar. De meest interessante landingspagina’s zijn deze over de Foundation in het Engels en deze over de Gotha, hoewel de vier talen evenwaardig bezocht worden. De meeste bezoekers komen uit Europa en de US. Er is een opvallend gebruik merkbaar van mobiele media (smartphones en tablets).

voor de toekomst : hoe kunnen we meer bezoekers naar de activiteiten leiden ?

suggestie : de boeken via Amazon, Proxis aanbieden

 • Publicatie gewijd aan Margaretha van der Marck

Dr. Peter Neu, Margarethe von der Marck, eine gefürstete Gräfin als  Geschäftsfrau und Händlerin in einer Zeit  grosser Umbrüche, Edingen, 2013, 205 Seiten.

Korte voorstelling door dr. Neu waarbij Margaretha van der Marck geportretteerd wordt als een handelsvrouw avant la lettre, die het begin van het kapitalisme en humanisme aankondigt.

 • Publicaties uit de reeks die werd opgestart in 1986  

Prof. Claude-Isabelle Brelot et dr. Bertrand Goujon, La Maison d’Arenberg en France (5ème ouvrage consacré à  l’histoire familiale).

Korte voorstelling door dr. Goujon over de verschillende medewerkers voor de verschillende hoofdstukken. Het boek zal begin 2015 verschijnen.

Dr.  William Godsey, Die Arenberger in der K.u.K Monarchie, Österreich, Böhmen-Mähren und Norditalien (6es und letztes Buch über die Familiengeschichte).

Korte voorstelling door dr. Hyden over het opzet van het boek en de resultaten van het archiefonderzoek tot nu toe.

 • Andere publicaties

Prof. Jacques Paviot, Une histoire des croisades inédite du XIVe siècle. Le rouleau d’Arenberg en collaboration avec la Société des Bibliophiles Français.

Korte voorstelling door professeur Jacques Paviot over de wijze waarop de rol als facsimile gepubliceerd wordt.  

 • Muziek

Op 15 februari 2014 vond in Lauenen (LCCA) het elfde concert van kamermuziek plaats.

De idee om op basis van het muzikaal fonds CD’s uit te geven en concerten te geven, blijft, maar wordt bemoeilijkt door de crisis in de muziekindustrie.

Bijzonder is de ontdekking van een kleine opera « le retour du plaisir », gecomponeerd voor en opgevoerd naar aanleiding van de intrede van hertog Leopold-Philippe in Mons. Het manuscript werd door Marie Cornaz aangekocht voor het rijksarchief in Brussel. Het zou mooi zijn deze te kunnen heropvoeren tijdens de manifestatie van Mons – culturele hoofdstad 2015.

 • Europese Prijs Arenberg-Coimbra

De uitreiking geschiedt in juni 2014 in Groningen in Nederland. Omdat de laureaat Steven Otterman niet aanwezig kan zijn, zal deze later met de Hertog in contact komen.

 • De Arenbergprijzen voor Geschiedenis

De uitreiking geschiedt op 14 november 2014 in Brussel in het Paleis der Academiën te Brussel om 17u30.

Het comité komt samen op 24 mei in de namiddag. Er werden een zevental werken ingezonden en een tiental studies genomineerd door de leden van het comité.

 • Nieuwe prijs : Prijs College of Europe - Arenbergstichting

Prof. dr. Demaret stelt het opzet en het doel van de nieuwe prijs voor : federale systemen bestuderen op historische en comparatieve manier. Twee soorten werken komen in aanmerking: masterscripties en artikels die doctoraten samenvatten. De indiendatum is 30 september. De externe jury bestaat uit kenners ter zake. De prijs bedraagt 5000 euro, waarvan de helft bij aanvang wordt uitgekeerd, de andere helft bij publicatie. De eerste editie is gepland voor lente 2015.

 • Nieuw project: Arenberg Trophy 2015

Op 25 mei 2015 vindt de eerste "Circuit touristique - rallye old timers" plaats in samenwerking met de Drônes Club uit Aarschot. Tijdens de eerste editie is het parcours nog beperkt (Schoonhoven – Heverlee – Bierbeek - Rotselaer – Aarschot). Later kunnen er nog andere Arenberg-domeinen aan toegevoegd worden : Aremberg (Duitsland), Arenberg-Wallers (Frankrijk),  Beveren, Enghien, Neufchâteau,  Zevenbergen (Nederland). Het doel is om geschiedenis dicht bij de mensen te brengen, vandaar het belang van de samenwerking met lokale autoriteiten en archeologische kringen.

 • Nieuw project : conferentie in Berlijn

Op 17 september 2014 vindt in Berlijn een colloquium plaats over de Duitse kmo’s in historisch perspectief in samenwerking met het Deutsche Stiftungsverband  en de Arenberg Stiftung. Doel is om aan de hand van concrete voorbeelden uit de geschiedenis hedendaagse ondernemers aan het denken te zetten.

 • Nieuw project in samenwerking met de beide Academiën

De voorzitters van de beide academiën, prof. Hasquin en prof d’Outryve d’Ydewalle zijn bereid een colloquium in de herfst van 2015 in hun instellingen te steunen in verband met Europa en het huis van Arenberg als Europese familie. Deze editie gaat over het thema van multiculturaliteit vandaag en in het verleden. Prof. Jo Tollebeek is reeds gecontacteerd. Een Franstalige professor moet nog gezocht worden..

 • Nieuw project : Europese biografiën

In samenwerking met lokale universitaire instellingen wordt een reeks opgestart over uitzonderlijke persoonlijkheden in Europa die als voorbeeld kunnen gelden voor jongeren uit alle Europese landen. Een eerste werk werd reeds gepubliceerd over een inspirerende alpinist : Marcel Remy, “Un pas de plus”.

 • Eventueel project over de publicatie van de briefwisseling met Mirabeau

Het archief beschikt over een mooie collectie brieven van Mirabeau die op passende wijze gepubliceerd kunnen worden.


 • Tentoonstelling in samenwerking met ING

Twee bankiers van ING uit Edingen zijn gecontacteerd. Er zijn besprekingen aangaande de cofinanciering van een tentoonstelling.

 • Tentoonstelling in samenwerking met M, Leuven

Onze voorzitter prof. Mark Eyskens bemiddelt bij museum M in verband met een grote tentoonstelling in 2019 over „Arenberg en Europa“. Bedoeling is om topstukken te tonen over het adellijke huis Arenberg. Belangrijk is om een passend narratief te vinden dat een ruim publiek kan aanspreken.

Divers
Volgende bijeenkomst zaterdag 30 mei 2015, 10u30

 


Verslag van de jaarlijkse vergadering van het Wetenschappelijk Comité van de Arenberg Stichting op zaterdag  25 mai 2013, 10h00-12h15, Yzerstraat 6, 7850 Edingen

Aanwezig: ZDH  Hertog Leopold van Arenberg, Minister Mark Eyskens ( voorzitter ) Prof. J.M. Duvosquel, Prof. Jan Roegiers, Dr. Claude de Moreau, Dr. Marie Cornaz, de heer D. Morsa, Mevr. Lieve Bické, de heer Guy Lernout ( verslag)
Verontschuldigd: ZKH Dom Duarte, Hertog van Bragança, Graaf Olivier de Luppé, Prof. Vincent Dujardin, Dr. Peter Neu

 1. Het verslag van 12  mei 2012 wordt goedgekeurd.
 2. Nieuw  lid van het Wetenschappelijk Comité:   Prof. Dr. Demaret (Europacollege) – Goedkeuring door het Comité. Wij informeren het Comité dat Professor Michael Gehler – Hildesheim/Wien –  nieuw lid van het Comité van de prijzen voor geschiedenis is geworden.
 3. Verslag van de directeurs (mevrouw Bické en de heer  Lernout): aantal  bezoekers (41 personen consulteerden 106 keer het archief), de website werd 13374 keer geraadpleegd, de deelname aan de tentoonstelling ‘Antoine Watteau’, het debat over China (28 november), de Geschiedenisprijzen Hertog van Arenberg 2012 (23 november), de Europese Prijs Arenberg Coimbra 2012 (30 mei),  bezoek van de verantwoordelijken van twee ateliers voor restauratie van archieven (de Tiendschuur, Tilburg en Hoogduin, Delft), aanwinsten: twee aankopen ; een aantal archiefstukken uit het Stadsarchief Brussel (dankzij Prof. Duvosquel) en een reeks van de oudste oorkonden Arenberg die door Dr. Peter Neu in Düsseldorf werden ontdekt …
 4. Financiele situatie van de Arenberg Stichting door de gedelegeerd bestuurder van de Arenberg Stichting ZDH Hertog Leopold van Arenberg: de balans is in evenwicht . De uitgaven stijgen door de verschillende activiteiten die op stapel staan, maar er wordt in voldoende provisie voorzien.
 5. Boeken uit de serie die werd opgestart in 1986 :
  Professeur Claude-Isabelle Brelot et Dr. Bertrand Goujon: La Maison d’Arenberg en France
  (5de werk dat aan de geschiedenis van de familie is gewijd). De toelichting werd gegeven door de Hertog van Arenberg.
  Dr. William Godsey/Prof. Michael Gehler: Die Arenberger in der K.u.K Monarchie, Österreich, Böhmen-Mähren und Norditalien (6de en laatste boek over de familiegeschiedenis). De toelichting werd gegeven door de Hertog van Arenberg.
  Michael W. Serruys: ‘The dukes of Arenberg’:  7de  boek en samenvatting in verband met de Hertogen van Arenberg. Verslag :  de heer Michael Serruys.
 6. Muziek:
  Concert de musique de chambre de Lauenen (LCCA)   op  23 februari  2013 (10de editie) : toelichting  door de Hertog van Arenberg.
  Project v. C.D et van concerten van stukken uit het muzikaal fonds Arenberg te Edingen: rapport door  dr. Marie Cornaz.
 7. Arenberg conferences for History: 
  2nd Arenberg conference for History: de Arenberg Stichting  in samenwerking met de Universiteit van Groningen over  ‘’Sound (Sund) Toll Registers on line, early modern trade and transport“  (Baltic sea)  in oktober 2012. Verslag door M. Serruys.
  3rd Arenberg conference for History:  Professor Dr. Martin Wrede in samenwerking met het  ‘Deutsches Historisches Institut, Paris‘ over  „Adel und Nation“  op 22, 23 en 24 mei 2013.
  Program:  http://www.arenbergcenter.com/nl/foundation/agenda/index.html.
 8. Europese Prijs Arenberg -Coimbra:  de prijs werd  door de Hertog van Arenberg uitgereikt te Galway, Ireland op 23 mei 2013;  er waren  20 kandidaten die meestal uit de positieve wetenschappelijke richtingen kwamen.
  Verslag door de Hertog van Arenberg.
 9. De Arenbergprijzen voor Geschiedenis 2014 – datum te bepalen: 26 of 27 of 28 november 2014. Verslag van de uitreiking van de Arenbergprijzen 2012 door mevrouw Lieve Bické.
 10. Prijs Europacollege Brugge– Arenberg Stichting: een nieuwe prijs in samenwerking met het Europacollege voor de beste  scriptie over ‘de Federale systemen  in Europa’. Bericht door de rector Demaret.
 11. Restauratie van de zogenaamde Nederlandse en Franse oorkonden in samenwerking met het Nordrhein-Westfälischen Hauptstaatsarchiv Düsseldorf en met het Landeshauptarchiv Koblenz. Bericht door de Hertog van Arenberg.
 12. Digitalisatie van het Arenbergarchief in samenwerking met de de firma Diadeis.
  Bericht door de Hertog van Arenberg en de heer Lernout.
 13. Geplande Debatten:

Berlin: Quadriga Debatte in Zusammenarbeit mit dem deutschen Stifterverband: ‘‘Europa, wohin willst Du gehen ? ‘‘  Berlin, Brandenburger Tor, 10 Juni 2013. Bericht: Hertog van Arenberg.
‘’ Union Européenne- Republica Federativa do Brasil:  un partenariat du futur ? ‘’
Brussel, november 2013. Bericht: Hertog van Arenberg.

Diverse projecten:

 1. Studie van een perkamenten rol die dateert van het begin van de 14de eeuw en die handelt over de Kruistochten (1095-1187) in samenwerking met de Société des Bibliophiles François. Korte voorstelling van het document door Professor  Jacques Paviot naar aanleiding van een zitting in het Institut de France op 15 november 2013.  De publicatie van het manuscript is voorzien voor 2014. De presentatie van de publicatie zal gebeuren in het Institut de France of aan de Académie Française. Later kan de correpondentie Mirabeau-de La Marck eventueel gepubliceerd worden. Verslag wordt uitgebracht door Prof. J. Paviot.
 2. Nieuw boek over  „Margarethe von der Marck, eine gefürstete Gräfin als  Geschäftsfrau und Händlerin in einer Zeit  grosser Umbrüche“, 205 bladzijden, door Dr. Peter Neu. Bericht:  Hertog van Arenberg.
 3. Nog een projekt:  ‘‘Die Arenberger 1894 – 1930‘‘: Bericht: Hertog van Arenberg.
 4. Een publicatie in voorbereiding over ‘’Palais d’Arenberg-Arenberg paleis ‘’ . Verslag wordt uitgebracht door de heer Guido Jan Bral. Eventueel een expositie in het paleis.
 5. Een nieuw boek  ‘’ Journal de voyage du duc aveugle Louis-Engelbert d’Arenberg en Italie en 1791’’ geschreven  door  Xavier Duquenne. De auteur zelf brengt verslag uit over de publicatie. Elk lid van het Comité ontvangt een exemplaar van de nieuwe publicatie.
 6. Voorstelling van de archeologische opgravingen te  Neufchâteau (château d’Arenberg-de La Marck). Verslag door  dr. Claude de Moreau de Gerbehaye.
 7. Project tentoonstelling Bibliotheek/Museum Leuven 2017 of 2018.  Verslag door  Minister van Staat Mark Eyskens.
 8. Varia: de volgende vergadering van het Wetenschappelijk Comité wordt vastgelegd op 24 mei 2014.

 


 

Verslag van de jaarlijkse vergadering van het wetenschappellijk Comité van de Arenberg Stichting op zaterdag 12 mei 2012, 10.00-12.15, 6-8 Ijzerstraat, 7850 EdingenAanwezig : Minister Mark Eyskens (voorzitter), ZDH de hertog van Arenberg, dr. Marie Cornaz, prof. Vincent Dujardin, prof. J.M. Duvosquel, dr. Claude de Moreau, prof. Jan Roegiers, mevrouw Lieve Bické (verslag)

Verontschuldigd : ZDH prins Henri van Arenberg, ZDH prins Etienne van Arenberg, ZKH hertog van Bragança, prof. James Collins, de heer Guy Lernout, comte Olivier de Luppé, prof. dr. Lorenz Mikoletzky, dr. Peter Neu

 1. Het verslag van 28 mei 2011 wordt goedgekeurd.

 1. Verslag van de directeur Lieve Bické aangaande de activiteiten van 2011.

 1. Financiele situatie van de Arenberg Stichting , door de gedelegeerd bestuurder van de Arenberg Stichting ZDH hertog van Arenberg : de balans is in evenwicht . De uitgaven stijgen door de verschillende activiteiten die op het getouw staan, maar er wordt in voldoende provisie voorzien .

 1. Boeken :

Prof. Duvosquel en de heer Denis Morsa : Op 14 december 2011 werd het boek ‘La Maison d’Arenberg en Wallonie, à Bruxelles et au Grand-Duché de Luxembourg ‘ in het ARA in Brussel aan het publiek voorgesteld. Een plechtige voorstelling had ook plaats in Luik op 10 mei op respectief de uitnodiging van de Cercle Littéraire en de stad Luik in aanwezigheid van burgemeester Demeyer.

Professor Claude-Isabelle Brelot et dr. Bertrand Goujon : ‘La Maison d’Arenberg en France’, wordt het vijfde boek in de reeks. Het formaat zal hetzelfde zijn met evenveel illustraties als de vorige uitgaven.

Prof Brelot was een hele week de gast van de AR Foundation om opzoekingen te doen voor het nieuwe boek. Ze brengt het relaas van haar bevindingen op de vergadering en schetst het stramien van het nieuwe boek. Verschillende hertogen en domeinen worden zeker behandeld. Ook de franse tak van de Familie wordt beschreven. Het boek zal +/- 350 blz tellen en verschijnen in 2013-2014.

Professor Lorenz Mikoletzky : ‘Die Arenberger in der K.u.K Monarchie, Österreich, Böhmen-Mähren und Norditalien‘. Deze uitgave loopt wat vertraging op maar er wordt verder aan gewerkt.

De heer Michael W. Serruys : ‘The dukes of Arenberg’  De uitgave verschilt van de reeks over Arenberg omdat ze ‘moderner ‘ van uitgangspunt is en een synthesewerk vormt. Het wordt een uitgave van 200 blz. De verspreiding gebeurt door UP Leuven.

Voorstelling van het boek op 23 november in het Paleis van Academiën , Brussel.

 1. Muziek: Dr. Cornaz stelt de CD ‘ Vivaldi new discoveries II’ voor waar de twee Vivaldi Aria’s op staan, ontdekt in het AR Archief , nu gezongen door Ann Hallenberg.Wat maakt de identificatie van beide aria’s correct ? het gaat over 3 elementen waardoor de experten met zekerheid zeggen dat het over unieke Vivaldi stukken gaat : de naamgeving, de tekst van de aria en de musicale constructie. Het voorbije jaar waren er interessante contacten met oa mevr Louise Stein, ivm een Scarlatti opera en met mr Paul Boucher,deze laatste aangesteld door de ‘Duke the Buccleuch’ voor diens muzikale collectie. Er worden concerten gepland voor de volgende jaren, maar alles is nog in onderhandeling.

 1. 12.Arenberg conference for History : In oktober 2011 had de 1ste’ AR Conference for History’ plaats in Amsterdam. Er waren een 15-tal aanwezigen. Er was oa samenwerking met de Stichting de Moffarts, VU Amsterdam.De teksten worden gepubliceerd.

Voor de volgende jaren ziet de planning er als volgt uit:

De heer Michael W. Serruys : de 2de’ Arenberg Conference for History’ in samenwerking met de Universiteit van Groningen heeft als thema: „Sound roll registers on line, early modern trade and transport“ in oktober 2012.

Dr. Martin Wrede : 3de ‘Arenberg conference for History’ in samenwerking met het ‚Deutsches Historisches Institut, Paris‘ over „Adel und Nation“ in mei 2013.

De heer Michael W. Serruys : 4de ‘Arenberg Conference for History’ in oktober 2014.

Het thema zou de scheepvaart op de rivier Schelde betreffen.

 1. Europese Prijs Arenberg Coimbra 2012: De uitreiking heeft plaats op 30 mei in Göttingen aan een Hongaarse studente , Julia Tóth-Czifra.

 1. Geschiedenisprijs ‘Hertog van Arenberg 2012’ : Op 23 november heeft in het Paleis van Academiën in Brussel de uitreiking van de Prijs Hertog van Arenberg plaats. De vergadering die tot een besluit is gekomen over de bekroonde werken had plaats op 12 mei. De lijst van kandidaten werd afgesloten op 31 januari. De leden van het comité lazen in de voorbije maanden de ingezonden werken en leveren hun evaluaties in. Prijs voor algemene geschienis : Emiel Lamberts, ‘Het gevecht met Leviathan. Een verhaal over de politieke ordening in Europa 1815-1965’, Uitgeverij Bert Bakker, 428 pp. 2011. Prijs voor regionale geschiedenis : Peter Winzen, ‘Im Schatten Wilhelms II, Bülows und Eulenburgs Poker und die Macht im Kaiserreich’, S.H Verlag 2011.

 1. Restauratie van de zogenaamde ‘ Niederländische Urkunden‘ in samenwerking met het Nordrhein-Westfälische Hauptstaatsarchiv Düsseldorf en met het ‚Landeshauptarchiv Koblenz‘. Men werkt aan 1. beschrijving 2.restauratie en 3. digitalisatie van deze oorkonden. Het plan is dat in 2014 alle stukken moeten terugkeren naar het Archief.

 1. Digitalisatie van het Arenberg archief in samenwerking met de maatschappij Diadeis. Prof. Roegiers zegt dat een tweede vergadering plaats had in Leuven. De digitalisatie van oude archieven stelt specifieke eisen,het is niet louter de digitalisatie die een oplossing biedt voor de problemen van inventarisatie,conservatie en stockage. Men dient ook te plannen voor de lange termijn.Er werd een toelichting gegeven over de verschillende systemen, waaronder ROSETTA. Nu is er een volgende vergadering gepland om een keuze te maken welke documenten binnen de collectie in aanmerking komen voor digitalisatie.

 1. Leuven International Forum op 1 juni : voorstelling van de Arenberg stichting door minister van Staat Mark Eyskens en hertog van Arenberg.

 1. Dîners-débats : Chine (28.11) en Rusland(12.12) : te bevestigen

 1. Studie van een perkamentrol over de Kruistochten begin XIV e eeuw.Samenwerking met de Société des Bibliophiles François, Paris

 1. Paleis Egmont-Arenberg: Het gaat om een dubbel project : een boek, uitgegeven door het Mercatorfonds en een tentoonstelling.De heer Guido Bral brengt hierover verslag uit.

 1. Boek aangaande „Van broek naar dijckagie. 500 jaar geschiedenis van de polders“ met prof. Soens, mevrouw Monika Triest en de heer Guido Van Poucke. Een hoofdstuk over de Arenbergs is in voorbereiding.

 1. Voorsteling van archeologische opgravingen gerealiseerd in Neufchâteau (château d’Arenberg-de La Marck) door dr. Claude de Moreau de Gerbehaye.

 1. Project : Nieuwe Prijs “Auguste d’Arenberg – Franz von Arenberg “ in samenwerking met het Europa- College uit Brugge. Een eerste prijsuitreiking is in herfst 2013 voorgezien.

 1. Divers : In 2017-2018 plant Museum M een grote tentoonstelling over AR in Europa.

 1. Xavier Duquenne heeft zijn manuscript klaar over de Italiaanse reis van de Blinde Hertog in 1791. Dit werk zal volgend jaar uitgegeven worden.

 1. Dr Peter Neu maakte een studie over Margartha van der Marck en haar economische activiteiten. Het werk zal in een kwartaal drukklaar.

 1. Volgende vergadering : 25 mei 2013, 10 uur 

Verslag van de vergadering van het Wetenschappelijk Comité van het ACA op 28 mei 2011

Aanwezig: Minister Prof. M. Eyskens (voorzitter), ZDH Prins Leopold d’Arenberg, Prof. J. Roegiers, Prof. V. Dujardin, Dr. P. Neu, mevr. L. Bické, dhr. G. Lernout, dhr. M-W. Serruys (verslag)

Verontschuldigd: ZKH Hertog van Braganza, ZDH Prins Henri d’Arenberg, ZDH Prins Étienne d’Arenberg, Graaf O. de Luppé, Prof. J. Collins, Prof. J-M. Duvosquel, Prof. L. Mikoletzky, Dr. C. de Moreau de Gerbehaye

  1. Het verslag van de vorige vergadering (5 juni 2010) is goedgekeurd.
  2. ZDH Prins Leopold d’Arenberg licht de nieuwe werking van de Arenberg Foundation (AF) toe.  De reden tot de oprichting van de AF is drievoudig:
   1. Minder formaliteiten, meer efficiëntie.
   2. Een vzw (of asbl) heeft op internationaal vlak geen betekenis, vandaar de noodzaak om een ‘foundation’ op te zetten.
   3. De nieuwe structuur biedt niet enkel de mogelijkheid om de activiteiten van de AF (symposia, debatten, congressen, prijzen, concerten, etc.) beter naar een groot publiek te presenteren, maar ook om desgewenst de activiteiten van het Studium arenbergensis en het ACA uit te dragen.
  3. Dr. Marie Cornaz wordt met eenparigheid van stemmen benoemd als nieuw lid van het Wetenschappelijk Comité vanwege haar uitzonderlijke competenties.
  4. De directeurs van het ACA, L. Bické en G. Lernout, en vice-directeur M-W. Serruys, brengen verslag uit van de activiteiten van het werkjaar juni 2010-mei 2011.  De volgende activiteiten zijn besproken:
   1. Bezoek van de Association internationale des bibliophiles (AIB), Edingen, 2 oktober 2010.
   2. Symposium Europese Unie – Rusland te Brussel, 5 november 2010.
   3. Prijs Hertog van Arenberg te Brussel, 5 november 2010.
   4. Concert in de BOZAR te Brussel, 22 december 2010.
   5. Arenberglunch in de Vieux Cèdre te Edingen, 28 mei 2011.
   6. Onderhoudswerken aan de huizen in de IJzerstraat 6-8 te Edingen.
   7. Onthaal van de bezoekers in het archief (42 personen in 2011, 46 personen in 2010).
   8. De website van de AF is tussen 1 juni 2010 en 31mei 2011 door 14.352 personen geraadpleegd.  Dat is een stijging van 8% ten opzichte van vorig jaar.
   9. Deelname aan publicaties (bv. La Maison d’Arenberg en Wallonie – Bruxelles – Grand-Duché de Luxembourg).
   10. Deelname aan tentoonstellingen (bv. Grote madammen in Gent).
   11. Restauratie en klassering van het archief.
   12. Organiseren van de 1st Arenberg Conference for History in Amsterdam in oktober 2011.
  5. ZDH Prins Leopold d’Arenberg bespreekt de financiële situatie.  De uitzonderlijke hoge kosten van het afgelopen jaar worden besproken (personeelskosten, onderhoudswerken, nieuwe publicaties).
  6. Er zijn vijf nieuwe boeken in de pipeline:
   1. Serruys, Michael-W.: The Dukes of Arenberg: Korte Engelstalige synthese, te verschijnen december 2011.
   2. Duvosquel, Jean-Marie en Morsa, Denis: La Maison d’Arenberg en Wallonie – Bruxelles – Grand-Duché de Luxembourg: Overzichtswerk van de aanwezigheid van de familie van Arenberg in Franstalig België en Luxemburg, te verschijnen najaar 2011, aldus dhr. Morsa.
   3. Rousseau, Jacques: Robert III de la Marck, Sire de Floranges 1492-1536: biografie, te verschijnen onbekend wegens persoonlijke redenen.
   4. Brelot, Claude-Isabelle: La Maison d’Arenberg en France: Overzichtswerk over de aanwezigheid van de familie van Arenberg in Frankrijk, het project moet nog een aanvang nemen.
   5. Mikoletzky, Lorenz: Die Arenberger in der KuK Monarchie: Overzichtswerk over de aanwezigheid van de familie van Arenberg in het Habsburgse keizerrijk, het project moet nog een aanvang nemen.
  7. Mevrouw Marie Charles heeft verschillende werken uit het muzikaal fonds gerestaureerd dankzij een subsidie van de Koning Boudewijnstichting.  Zij toonde de wijze waarop ze bij de restauratie van manuscripten en drukwerken uit dit fonds te werk ging.
  8. Op 26 mei heeft ZDH Prins Leopold d’Arenberg de Coimbraprijs uitgereikt aan Francesco Lubian van de Universiteit Padua (26 mei 2011).
  9. Er vindt een uitgebreide restauratie plaats van zo’n 300 charters door dhr. Hofmann in Düsseldorf.
  10. Er zijn verschillende activiteiten die worden voorbereid door ZDH Prins Leopold d’Arenberg, nl.:
   1. Een lunch-debat ‘Le fédéralisme suisse’ op 16 november 2011.  Het is de bedoeling dat Pascal Couchepin (Zwitsers president in 2003 en 2008) komt spreken.
   2. Een volgend lunch/diner-debat volgt op 15 december 2011.  Samen met ambassadeur D. Rogozin (vertegenwoordiger van de Russische Federatie bij de NAVO) worden de zogenaamde ‘Soirées russes’ opgezet.  Het is de bedoeling Rusland en de Europese Unie dichter bij elkaar te brengen.
   3. Op 23 november 2012 komt er ook een symposium over de Europese Unie en China.
  11. Er worden verschillende pistes gevolgd om Vivaldi-concerten te laten plaatsvinden in Parijs, Lissabon, Luxemburg en Venetië.  De pistes betreffende Parijs en Lissabon zijn het meest gevorderd tot nu toe.  Tevens moet er worden nagedacht over het uitgeven van een CD met deze muziek.

  » Oudere rapporten

Word lid en draag bij tot de associatie “the Friends of the Arenberg Foundation”

College of Europe - Arenberg European PrizeCollege of Europe - Arenberg “Europese Prijs”

Prijs Arenberg-Coimbra

Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg”

Medailles

Conferenties

Historische Route “van der Marck”

Concerten te Lauenen

LinksLinks

About Us | Site Map | Contact Us | ©2014 Arenberg Foundation