Arenberg Stichting

Geschiedenisprijzen Hertog van Arenberg
Reglement

 1. – De Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg” worden op initiatief van de Arenberg Stichting, om de twee jaar toegekend ter bevordering van de kennis van geschiedenis, cultuur en geestesleven van Europa. De ingediende werken moeten origineel in aanpak zijn en wetenschappelijk onderbouwd, ruim van visie en toegankelijk voor een breder publiek. .
  1. 1  – De Arenberg Prijs voor Europese Geschiedenis bedraagt 4.000 euro en bekroont een studie die bijdraagt tot een betere en vernieuwende kennis van de Europese geschiedenis. Werken die betrekking hebben op de oude Zeventien Provinciën van de Nederlanden, het Heilige Roomse Rijk van de Duitse Natie (Rijnland en Westfalen in het bijzonder) en Noord-Frankrijk, en dit in vergelijkend perspectief, strekken tot aanbeveling. De prijs staat ook open voor studies die, gebruikmakend van historische methodes, het debat over verleden, heden en toekomst van Europa stimuleren.
  2. 2  – De Geschiedenisprijs Huis van Arenberg bedraagt 1.000 euro en bekroont een studie die gebruik maakt van Arenbergarchieven. De meest relevante archivalische collecties m.b.t. het Huis van Arenberg bevinden zich in Arras, Brussel, Cambrai, Den Haag, Douai, Düsseldorf, Edingen/Enghien, Leuven, Köln, Koblenz, Osnabrück, Paris, Salzburg, Wien.
 2.  – Deze bedragen worden niet gedeeld en zullen niet worden verhoogd indien de prijzen in een bepaald jaar niet worden toegekend.
 3.  – Beide prijzen zullen elke twee jaar worden toegekend aan een Engels-, Frans-, Duits- of Nederlandstalig boek, met dien verstande dat andere Europese talen niet zijn uitgesloten (na overleg met het secretariaat).
 4. – De ingediende werken moeten binnen de twee jaar voorafgaand aan de voorziene indiendatum verschenen zijn.
 5.  – De publicaties kunnen het werk zijn van een of meer auteurs. Het kan gaan om boeken of een bundeling van artikels. Deze moeten gepubliceerd (de Arenberg Prijs voor Europese Geschiedenis ) of eventueel getypt (de Geschiedenisprijs Huis van Arenberg ) zijn. De bundels moeten een interne samenhang vertonen en voor de Arenberg Prijs toegankelijk zijn voor een breed publiek.
 6. – Het wetenschappelijk comité behoudt zicht het recht voor om in uitzonderlijke gevallen de Arenberg Prijs voor Europese Geschiedenis toe te kennen aan een literair werk (proza, poëzie), een muzikale compositie, een kunstwerk (schilderij, beeld of grafisch werk), een architecturale realisatie, een inventaris of de restauratie van archieven, dat gerealiseerd werd in de geest van de Prijs. In dergelijke gevallen kan het comité uit eigen beweging of op verzoek van derden handelen.
 7.  – Er wordt een wetenschappelijk comité ingesteld dat wordt belast met de selectie van kandidaten. Samenstelling en werkwijze van het comité worden geregeld in een afzonderlijk reglement.
 8.  – Kandidaten voor toekenning van de prijzen bezorgen twee exemplaren van hun werk aan het secretariaat van de Arenberg Stichting. Ze dienen naam, titel, telefoonnummer, adres en emailadres, van de auteur te vermelden. Bij voorkeur wordt ook een digitale versie mee gestuurd.
 9.  – De in art. 8 genoemde documenten dienen uiterlijk op 31 januari van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt te worden toegezonden aan het secretariaat.
 10.  – Leden van het wetenschappelijk comité kunnen ook op eigen initiatief kandidaten voor de prijzen voordragen en dit eveneens uiterlijk op 31 januari van het jaar waarin de prijs wordt uitgereikt.
 11.  – De Arenberg Stichting behoudt zich het recht voor om de in artikel 8 bedoelde exemplaren van de werken voor haar archief te behouden.
 12.  – Het wetenschappelijk comité kan indien het dat wenselijk acht de hulp inroepen van specialisten om de kwaliteit van de ingezonden werken te beoordelen.
 13.  – In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, neemt het wetenschappelijk comité een besluit na overleg met de Arenberg Stichting.
 14.  – De prijzen worden in het najaar van hetzelfde jaar uitgereikt op een door de Arenberg Stichting gekozen plaats.

Voor bijkomende inlichtingen:
Secretariaat Arenberg Stichting,
IJzerstraat 6-8, B. 7850 Edingen,
tel./fax 0032/(0)2-395 9141.
mailadres: aca@skynet.be
 

Word lid en draag bij tot de associatie “the Friends of the Arenberg Foundation”

College of Europe - Arenberg European PrizeCollege of Europe - Arenberg “Europese Prijs”

Prijs Arenberg-Coimbra

Geschiedenisprijzen “Hertog van Arenberg”

Medailles

Conferenties

Historische Route “van der Marck”

Concerten te Lauenen

LinksLinks

About Us | Site Map | Contact Us | ©2014 Arenberg Foundation